Capt. Homer Casauay

Chief Flight Instructor

EXPERTISE

Quản lý và thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo hướng dẫn ISO 19011: 2011

EDUCATION

Multi -engine Khóa đào tạo giảng viên và khóa đào tạo mô phỏng chuyến bay, Delta Air Aviation School

Khóa huấn luyện bay C172 XP và SF260 MP, PAF Flying School

Academic Instructor Course and Basic Air Force Officer Course, Air Command and Staff College

Cử nhân Khoa học-Kỹ thuật, Học viện Quân sự Philippine

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Điện, Viện Công nghệ Mapua

PROFESSIONAL JOURNEY

Trưởng phi công, North Sky Air Incorporated

Giám đốc đào tạo, Delta Air School Incorporated

Trợ lý Trưởng nhóm quản lý dự án, 101st Primary Pilot Training Squadron

RECOGNITIONS

Quản lý và thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo hướng dẫn ISO 19011: 2011