Capt. Manuel Foronda

Chịu trách nhiệm người quản lý

EXPERTISE

Nguồn nhân lực Đào tạo sự trông nom

EDUCATION

Boeing B747 SEEQC, Philippine Airlines

Air/Ground Trans. Sự trông nom, Sheppard/Travis AFB, Texas/Ca. USA

PAF Bay School, thí điểm thực tập / Acad / Flt. Khóa học hướng dẫn

Học viện Quân sự Philippine Lớp 71- Cử nhân Khoa học

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Xây dựng, năm thứ 4 – MIT

PROFESSIONAL JOURNEY

Trưởng phòng, CAAP Licensing/ATOCID

CAAP Validation & Conversion sĩ quan

B747 FDC/FE Sim Instr- Orient Thai Airlines/Phuket Air

GM, Philippine Health Corporation

B747-200 SE, PAL/Aero Filipinas

Giảng viên trường hàng không, PAL

khoa trưởng của học giả & Dir. Command & Management, AFPCGSC

ADC for CMO,D7/Assistant Chief for Operations, 2AD, Cebu

VP Nguồn nhân lực, AFPMBAI

Trưởng phòng Promotion Br/Board of Generals Secretariat, J1GHQAFP

Trưởng phòng, Kế hoạch & Chương trình, A3HPAF, VAB

Trưởng phòng Đào tạo Br., W3HQ100TW, FAB

Tư lệnh Hải đội, 101PTS. PAFFS

Acad./Flt. Giáo viên, Trường dạy bay PAF

Cán bộ sinh viên / Lãnh đạo chuyến bay, Trường bay PAF

RECOGNITIONS

Giải thưởng dịch vụ phi công xuất sắc, ngành hàng không dân dụng

Công dân xuất sắc của thành phố Candon, Dịch vụ quân sự