Ma. Christina Pineda

Trưởng phòng Hành chính & Hậu cần

EXPERTISE

Quản lý nguồn tài nguyên

Chuyên gia đấu thầu

Quản lý dự án

Quản lý hợp đồng, ngân sách và quản lý tài chính

Báo cáo và phân tích tài chính

Kế toán thuế

EDUCATION

Cử nhân Khoa học Kế toán, Đại học Holy Angel

Nghiên cứu Kinh Thánh – Viện Kinh thánh Quốc tế Philippines

Nghiên cứu Kinh Thánh và Bộ Mục vụ – Chủng viện Kinh thánh Quốc tế

PROFESSIONAL JOURNEY

Kế toán cao cấp, Tập đoàn hàng không Alpha

Giám đốc tài chính, R.C. Văn phòng kế toán Nucom

Kiểm toán viên cao cấp, R.C. Văn phòng kế toán Nucom

RECOGNITIONS

Giải thưởng trung thành dịch vụ 10 năm, Alpha Aviation Group

ISO 9001-2008 Awareness Certification

Nhân viên của năm 2009, Tập đoàn hàng không Alpha trước đây được gọi là Tập đoàn phát triển hàng không quốc tế

Với danh hiệu, Danh sách của Dean, Giải thưởng trung thành, Đại học Holy Angel