Medardo Banatao, Jr.

Đầu hoạt động kinh doanh

EXPERTISE

Quản lý hoạt động

EDUCATION

Thạc sĩ Quản lý, Viện Quản lý Châu Á

Học viện Quân sự Philippines

Masters Flying School

King’s College of London

PROFESSIONAL JOURNEY

Cán bộ điều hành / Trưởng phòng phân bổ nguồn lực, Văn phòng quản lý tài nguyên, Lực lượng vũ trang Philippines

Giám đốc Phân tích và Đánh giá Hệ thống, Văn phòng cho Tham mưu trưởng, Quân đội Philippines

RECOGNITIONS

Commandant’s List, Học viện Quân sự Philippines

Đội trưởng giỏi nhất trong không khí cho các hoạt động mặt đất

Chuyên viên phân tích tài chính nâng cao

Thực tiễn tốt nhất trong thực hiện chiến lược, quản trị doanh nghiệp, đánh giá khả năng và hệ thống lập kế hoạch