Mikel Leroi Balansag

Head of Human Capital & Talent Development

EXPERTISE

Corporate People Strategy

Nhân viên, lao động và quan hệ công nghiệp

Phát triển quản lý tài năng

Tổng số tiền thưởng / Bồi thường & Lợi ích

Sourcing & Talent Acquisition

Phát triển tổ chức

Quản lý tiêu hao

HR Analytics

EDUCATION

Chứng nhận, Xử lý các trường hợp hành chính, DOLE- Trọng tài và dịch vụ pháp lý

Chứng nhận, Quyền lao động cơ bản về các tiêu chuẩn lao động, lợi ích, pháp luật xã hội, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, tự tổ chức và thương lượng tập thể, DOLE

Chứng nhận khóa học về quản lý vốn xã hội và nhân lực, Đại học Pennsylvania

Chứng nhận khóa học về phân tích tổ chức, Đại học Stanford Graduate School of Business

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, Đại học Angeles Foundation

PROFESSIONAL JOURNEY

Chuyên viên Quan hệ Nhân viên & Lao động, Sutherland Global

Giám đốc Cải thiện Hiệu suất, JPMorgan Chase Bank

RECOGNITIONS

Chứng nhận Nhân sự chuyên nghiệp

Thành viên, Viện Nhân sự Úc

Thành viên, Viện Phát triển chuyên môn Chartered, U.K

Thành viên, Hiệp hội chuyên nghiệp nguồn nhân lực, Canada