Renz Jayson Dilag

Quản lý bảo trì máy bay

EXPERTISE

Tuân thủ chất lượng và hoạt động

Pro-active; Bảo dưỡng máy bay

Kỹ năng tổ chức xuất sắc

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

EDUCATION

Cử nhân Khoa học về Bảo trì và Công nghệ Máy bay, Philippine State College of Aeronautics

Triết học AB, Philippine Dominican Colleges of Institutional Studies

PROFESSIONAL JOURNEY

Quản lý an toàn

Trình quản lý tuân thủ chất lượng và hoạt động

Giám đốc dự án, Omni Aviation

Cầm đầu, Đào tạo, Trung tâm đào tạo bảo trì

Compliance and Student Affairs, Omni Aviation

Quản lý chất lượng, Omni Aviation

RECOGNITIONS

Yếu tố con người trong bảo trì máy bay, Dornier

Khóa học trong hệ thống quản lý an toàn, CAAP

Nhận thức Hàng hóa Nguy hiểm Loại 17, CAAP