Robert Matutina

Chief Ground Instructor

EXPERTISE

Weather Forecaster and Air Traffic Controller

EDUCATION

Khóa kiểm soát không lưu cơ bản, Trung tâm đào tạo hàng không dân dụng

Kiểm soát không lưu cơ bản, Fernando Air Base

Weather Forecaster Course, 900th Air Force Weather Group

Basic Meteorological Observer Course, 900th Air Force Weather Group

Cử nhân Khoa học Công nghệ Máy bay, PATTS College of Aeronautics

Phil Air Force Mil Orientation Course CL-07, Fernando Air Base

Huấn luyện quân sự cơ bản, TRACOM

PROFESSIONAL JOURNEY

Air Traffic Controller, Civil Aviation Authority of the Philippines

Weather Forecaster, Philippine Air Force

RECOGNITIONS

10 giải thưởng và trang trí, lực lượng vũ trang của Philippines

16 Thư khen thưởng, Philippine Air Force

1 Giấy khen, Hội đồng thành phố Lipa

1 Chứng nhận đánh giá cao, USAF