Victor Dufort

Trình quản lý bảo trì mô phỏng

EXPERTISE

Chuyển động mô phỏng/Hệ thống điều khiển

Visual Systems, Hệ thống máy tính

Khắc phục sự cố và sửa chữa phần cứng

Hệ thống quản lý mô phỏng

EDUCATION

Các khóa học kỹ thuật trong sản xuất tủ, kim loại tấm và điện tử cơ bản, .St. Thomas School

Chương trình học nghề bốn năm, Precision Electronics / Cabinet Inc.

PROFESSIONAL JOURNEY

Khung máy bay lắp ráp / Fitter, CAE Inc.

Chì tay, hội đồng cuối cùng, phần cứng, CAE Inc.

Installation and Update Field Supervisor, CAE Inc.

RECOGNITIONS

ISO 9001-2008 Awareness Certification

ISO 9001-2015 Audit Management Certification