×

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của AAG là văn hóa hợp tác tồn tại giữa các học viên. Trong khi mỗi người trong số họ phải chịu trách nhiệm về tiến bộ của mình trong AAG, chúng tôi tự hào đã thiết lập một nền văn hóa sinh viên trong đó mọi người tự mình chia sẻ thông tin có giá trị và các tài khoản trực tiếp về việc đào tạo của họ với các học viên của họ. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường học tập mở, đảm bảo sự thành công của mỗi học sinh trong việc đào tạo và trong sự nghiệp tương lai của họ như phi công hàng không và các nhà lãnh đạo ngành hàng không.

Các sinh viên AAG cũng có thể tương tác với các phi công đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm giúp chuẩn bị cho họ trở thành những người tiên phong hàng đầu. Từ thời điểm họ bước chân trên cơ sở AAG, các học viên được trao cơ hội để truyền bá cánh của họ, đảm bảo tương lai của họ, và đưa vào thế giới như phi công hạng nhất. Trường chúng tôi tiếp cận một cách tiếp cận toàn diện để giáo dục thí điểm bằng cách thúc đẩy nền tảng học vấn của học sinh và phát triển các kỹ năng xã hội của họ.

Với tất cả những công việc khó khăn mà mỗi học viên của chúng tôi đưa ra, nó chỉ phù hợp mà họ tận hưởng cuộc hành trình của họ để trở thành phi công đẳng cấp thế giới.

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('.av-grid-item_').hover(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$(this).addClass('av-hover-gallery').removeClass('av-hover-gallery-none');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->console.log('test');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}, function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$(this).removeClass('av-hover-gallery').addClass('av-hover-gallery-none');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('.ostlightbox').click(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$('html, body').animate({scrollTop:0}, 'slow');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return false;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>