×
 
 

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã đến với Alpha Aviation Group Phils., Inc .. Bạn có thể truy cập và sử dụng https://www.aag.aero/ theo các Điều khoản sử dụng này. Hãy dành thời gian để xem xét tài liệu này một cách khôn ngoan khi bạn truy cập trang web của chúng tôi vì các điều khoản sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Khi bạn đăng nhập và tương tác với https://www.aag.aero/, bạn đang chuyển tải sự chấp nhận và khả năng tuân thủ của bạn với các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với một số phần của Điều khoản sử dụng, không đăng nhập hoặc tương tác với https://www.aag.aero/.

THỎA THUẬN:

Alpha Aviation Group Phils., Inc, từ nay được gọi là “Tập đoàn hàng không Alpha Phils., Inc.” sẽ cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo thí điểm khi bạn đăng nhập và tương tác với https://www.aag.aero/, theo các điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Bạn gửi bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Tuyên bố về Quyền riêng tư được sáp nhập vào Thỏa thuận này. Alpha Aviation Group Phils., Inc., Có thể sửa đổi Thỏa thuận này khi cần thiết. Bạn đồng ý xem xét tài liệu này định kỳ để bạn có thể nhận thức được bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Alpha Aviation Group Phils., Inc. Website sau khi các sửa đổi đã được thực hiện và áp dụng sẽ được coi là thỏa thuận cuối cùng của bạn và chấp nhận Thỏa thuận sửa đổi.

GIấY PHÉP:

Theo Thỏa thuận này, bạn có quyền đọc và tương tác với https://www.aag.aero/. Bạn có thể tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của nội dung trang web dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân, miễn là bạn không làm hỏng tất cả bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo đã đăng ký nhãn hiệu khác. Yêu cầu bằng văn bản và sự đồng ý phải được lấy từ (các) người giữ bản quyền tương ứng trước khi bạn có thể tái sản xuất bằng cách in hoặc điện tử bất kỳ tài liệu hoặc hình ảnh nào, toàn bộ hoặc một phần của nó. Bạn có thể bảo đảm sự đồng ý bằng văn bản từ người liên hệ được ủy quyền của chúng tôi:

Alpha Aviation Group Phils., Inc.

Địa Chỉ: 1092 Jose Abad Santos Ave, Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines

Điện thoại: +63 (0) 45 599 7435 to 36

Email: ph.info@aag.aero

Giờ kinh doanh: 08:30 am – 17:30 pm [GMT+8]

RIÊNG TƯ

Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi chứa các chi tiết quan trọng về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn và trang web của chúng tôi.

SỰ BẢO ĐẢM

All content of the Alpha Aviation Group Phils., Inc. website is offered as a public service for pilot training courses and program and is for sharing Tất cả nội dung của trang web Alpha Aviation Group Phils., Inc. được cung cấp như một dịch vụ công cho các khóa học và chương trình đào tạo phi công và chỉ dành cho mục đích chia sẻ. Nó không được sử dụng như là một bổ sung cho sự nghiệp thí điểm chuyên nghiệp. Alpha Aviation Group Phils, Inc., Không chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp thông qua trang web. Do đó, tất cả các câu hỏi cụ thể liên quan đến các khóa đào tạo và chương trình đào tạo thí điểm phải được gửi đến đội ngũ bán hàng và tiếp thị của chúng tôi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:

Bằng cách truy cập và truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Alpha Aviation Group Phils., Inc. chịu trách nhiệm trong mọi tình huống hoặc bất kỳ khái niệm trách nhiệm nào theo luật thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nguyên nhân hành động nào có thể xảy ra hoặc xảy ra từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ sự kiện hoặc cơ sở nào có được trên trang web này. Bạn cũng chấp nhận rằng Alpha Aviation Group Phils., Inc. sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại vụ kiện nào về thiệt hại ngay cả khi Alpha Aviation Group Phils., Inc. biết và đã được cảnh báo về xác suất giống nhau.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC:

https://www.aag.aero/ được liên kết với các trang web và dịch vụ của bên thứ ba khác được hợp tác với Alpha Aviation Group Phils., Inc.,. Alpha Aviation Group Phils., Inc., không được chịu trách nhiệm về nội dung và thực tiễn hoặc chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba này và các dịch vụ của họ. Khi bạn tiếp tục sử dụng Alpha Aviation Group Phils., Inc., bạn sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào được khởi xướng hoặc bắt buộc bởi sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ tài liệu thông tin nào hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG:

Bạn biểu thị và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn có quyền và khả năng hợp pháp để tham gia Thỏa thuận này. Chỉ những cá nhân có độ tuổi hợp pháp mới có thể truy cập trang web này theo Thỏa thuận này. Khi truy cập và sử dụng https://www.aag.aero/, bạn buộc phải bồi thường và nắm giữ Alpha Aviation Group Phils., Inc. và các nhân viên, nhà thầu và nhân viên của mình, miễn phí và chống lại bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, nhu cầu hoặc yêu cầu bồi thường, nếu bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba.

Phạm Vi QuyềN Hạn:

Bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sự giải thích hoặc bất đồng nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ được quản lý bởi luật pháp của nước Cộng hòa Philippines, bất kể nguyên tắc xung đột pháp luật. Bạn tiếp tục ràng buộc bản thân rằng vị trí cho bất kỳ hành động nào của pháp luật hoặc bất công do kết quả hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ chỉ dành riêng cho tòa án có thẩm quyền tại Cộng hòa Philippines. Điều này bao gồm việc bạn truy cập và sử dụng trang web của Tập đoàn hàng không Alpha Phils., Inc. Bạn tự ràng buộc mình hơn nữa để gửi và phê chuẩn thẩm quyền của các tòa án đó đối với bất kỳ hành động nào nêu trên.