Học ngay bây giờ, trả tiền sau Chương trình

Chương trình này được thiết kế để giúp các học viên tài trợ việc đào tạo của họ Alpha Aviation Group ở Philippines.

Hợp tác với RCBC Savings Bank, chương trình tìm cách hỗ trợ thông qua đa mục đích của ngân hàng MyHome Housing Loan.

Open to Filipino nationals, the SNPL can be utilized for the following flight training programs:

Airline Pilot Program TM

13-Month MyHome Pay Break

  • Cadets only pay the first monthly amortizations 390 days after loan release
  • Parent or immediate relative can act as the principal borrower, while the cadet acts as the coborrower
  • Regular amortization via Auto Debit Arrangement

First Officer Transition Program TM

4-Month MyHome Pay Break

  • Cadets only pay the first monthly amortizations 120 days after loan release
  • Parent or immediate relative can act as the principal borrower, while the cadet acts as the coborrower
  • Regular amortization via Auto Debit Arrangement

For more information, applicants may contact us.

Sẵn sàng để trở thành phi công ?