Study Now

Pay Later

Study Now Pay Later

News and

Updates

News and Updates

Contact Us

Contact Us
Christine Legaspi

Christine Legaspi

Trưởng phòng Tài chính & Kế toán

EXPERTISE

Phân tích và Báo cáo Tài chính, Kiểm toán Tài chính, Lập ngân sách,
Đàm phán, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên

EDUCATION

Cử nhân Khoa học Kế toán, Đại học Santo Tomas

PROFESSIONAL JOURNEY

Giám đốc kiểm toán, KPMG Channel Islands Limited

Kiểm toán cao cấp, KPMG Channel Islands Limited

Kiểm toán cao cấp, Managers’ Training at Malta

Cập nhật / đào tạo kiểm toán hàng năm tại Jersey and Guernsey, Channel Island, UK

Audit In-Charge, KPMG Laya Mananghaya & Co.

RECOGNITIONS

Certified Public Accountant Board Exam Passer

Cum Laude, Đại học Santo Tomas